gdb

技巧

一次显示多个变量

(gdb) print {i, j, k}

自动显示关心的变量

(gdb) display {i, j, k}

每执行一行代码就会显示这些变量。如果这些变量是代码块的局部变量,则代码块结束之后 就不再显示这些变量

results matching ""

    No results matching ""